நிறுவனத்தின் மரியாதை

டோங்டா பாலியூரிதீன்
உயர் தொழில்நுட்ப நிறுவனம்

உயர் தொழில்நுட்ப சாதனை மாற்றம் சான்றிதழ்

டோங்டா கெமிக்கல்
உயர் தொழில்நுட்ப நிறுவனம்

ஜின்ஷன் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப முன்னேற்ற விருது

ஷாங்காய் காப்புரிமை
பைலட் பிரிவு